Reklamační podmínky

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ). Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Co dělat, když se vyskytne závada na zakoupeném zboží?

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním popřípadě skladováním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Pokud budou taková poškození zjištěna, je kupující tuto skutečnost povinen neprodleně hlásit naší firmě.

Pokud chce zákazník reklamovat zboží,  vyplní a zašle formulář pro uplatnění reklamace na náš email info@mastichashop.cz a kontaktujte prodávajícího na tel.: 725 412 390, kde mu bude sdělen další postup. Zákazník může také vadné zboží zaslat přímo na adresu provozovny naší firmy. V tomto případě musí být vždy přiložen podrobný popis závady nebo vady výrobku a prokázaný nákup zboží u naší firmy.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formulář pro uplatnění reklamace

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát (prodávající):

Internetový obchod:                  mastichashop.cz

Provozovatel:                                 Fedor Kušš

Se sídlem:                                          Soběslavská 2314/15, Praha 3, 13000

IČ/DIČ:                                                75256878/CZ7806226791

E-mailová adresa:                         info@mastichashop.cz

Telefonní číslo:                              +420 725 412 390

 

 

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:           

Moje adresa:                                   

Můj telefon a e-mail:                 

 

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení,

dne (*) jsem ve Vašem obchodě (*) vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat ). Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji o opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů). Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

  1. Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
  2. Číslo objednávky:
  3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
    a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)
  4. Jméno a příjmení spotřebitele:
  5. Adresa spotřebitele:
  6. Email:
  7. Telefon:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

 

    V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

 

                                           (podpis)
______________________________________

                Jméno a příjmení spotřebitele

 

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží č. (*)

 

 

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Adresa provozovny je: Fedor Kušš, Soběslavská 2314/15, 130 00 Praha 3

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Jak dlouho budu čekat?

Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka (nejčastěji emailem) o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. 30dní.

Záruční doba je stanovena legislativou ČR. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací zde